بایگانی برچسب: s

تمرین دادن اعضای جنسی به اندازه تمرین دادن سایر بخش های بدن شما مهم است

شناسایی بدن و آگاهی از درجه انگیختگی تان در رسیدن به وضعیت چند ارگاسمی ضروری است. در فصل « شریک خود رابشناس»  از کتاب ارگاسم چند گانه در مورد اینکه چگونه نیازهای شریکتان را برآورده کنید بحث خواهیم کرد اما پیش از آن بهتر است بدایند چطور خود را راضی کنید.

شناخت عناصر اصلی در مورد ساختار جنسی بسیار ضروری است

ادامه خواندن تمرین دادن اعضای جنسی به اندازه تمرین دادن سایر بخش های بدن شما مهم است